Dio様ーーーーッ!

开小差看到这个……

Dio大人!!!
好期待上色版!!11月快点来!!!

——虽然我魔术师红都还没买orz最近机子如果跑太久主板就会因为cpu温度太高哔哔地响。要长时间画图的话就得开空调……
往年都不会这样的呢,今年还真是热啊……
芹菜 | 09/08/27 15:29 | Diary | trackback | comment (5)

1 | ... 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | ... 1201 |

<<prev next>>